Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa  
"JOWISZ"
w upadłości   

Statut SKOK Jowisz

Postanowienie Sądu w sprawie ugody z klientami


Informacje dotyczące postępowania upadłościowego i działalności SKOKInformacja dotycząca tzw. podwójnej odpowiedzialności w SKOK Jowisz w upadłości

Poniżej udostępniony został dokument do pobrania z informacją wyjaśniającą wprowadzenie mechanizmu tzw. podwójnej odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy serdecznie do kontaktu. Godziny otwarcia i dane kontaktowe można znaleźć na stronie WWW.

Wiadomość o możliwości zawarcia ugody w przedmiocie tzw. podwójnej odpowiedzialności

Syndyk masy upadłości

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w upadłości (dalej: SKOK)

informuje o możliwości

 ZAWARCIA UGODY


- przez wszystkie osoby fizyczne, które były członkami SKOK w dniu ogłoszenia upadłości SKOK tj. w dniu 02 czerwca 2016 r. oraz
 

- których członkostwo ustało w ciągu roku przed ogłoszeniem upadłości SKOK (tj. od 02 czerwca 2015 r.) (dalej łącznie: członkowie SKOK)


w przedmiocie tzw. podwójnej odpowiedzialności członków za straty kasy wynikającej z art. 26 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych w związku z § 60 ust. 5 Statutu SKOK.

§ 60 ust. 5 Statutu SKOK stanowi, że: Odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. Na tej podstawie, w związku z powstałą w SKOK stratą, Syndyk podjął decyzję, że każdy członek SKOK zobowiązany jest do dopłaty 100% wartości posiadanych i wpłaconych udziałów.

Jednakże biorąc pod uwagę sporny charakter roszczenia Syndyk postanowił zaproponować członkom SKOK możliwość zawarcia ugody.

Wszyscy członkowie SKOK zainteresowani zawarciem ugody powinni uiścić 50% wartości wpłaconych przez siebie udziałów w SKOK w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. w kasie w siedzibie SKOK lub przelewem na konto o numerze:

SKOK „Jowisz” : 40 1750 1035 0000 0000 0497 0063

wpisując w tytule przelewu: podwójna odpowiedzialność – ugoda – nr członkowski.

Zapłata ww. kwoty tzn. 50% wartości wpłaconych udziałów w zakreślonym terminie spowoduje umorzenie pozostałej części roszczenia z tytułu podwójnej odpowiedzialności. Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z wyrażeniem przez członka SKOK zgody na to umorzenie. Dowód wpłaty jest jednocześnie zaświadczeniem wygaśnięcia tej odpowiedzialności.

Syndyk zastrzega, że brak wpłaty będzie skutkował tym, że Syndyk będzie jej dochodził w pełnej wysokości na drodze postępowania sądowego, co w przypadku przegrania przez członka SKOK sporu, spowoduje wzrost roszczenia o koszty sądowe i ewentualne koszty egzekucyjne. Syndyk może też zbyć roszczenie na rzecz podmiotu trzeciego, który również będzie mógł wystąpić na drogę postępowania sądowego celem jego dochodzenia.


Najczęściej zadawane pytania dotyczące tzw. podwójnej odpowiedzialności członków

Poniżej znajduje się plik PDF z najczęściej zadawanymi pytaniami. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w pliku. Mamy nadzieję że pozwoli to Państwu lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację.
REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU TOYOTA AVENSIS


REGULAMIN przetargu na sprzedaż samochodu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w upadłości w Czeladzi
§ 1
Organizator
Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w upadłości w Czeladzi (dalej: SKOK).
§ 2
Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy Toyota Avensis Wagon 2.0 Diesel, numer rejestracyjny SBE 79568, rok produkcji 2011, szczegółowo opisany w załączonej wycenie – Opinii o aktualnej wartości rynkowej pojazdu, wydanej przez mgr Krzysztofa Szydło w dniu 27.11.2020 r. Cena wywoławcza wynosi 15.900,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy sześć złotych 00/100).
§ 3
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przesłanie pocztą pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 2 tygodni od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza” ogłoszenia prasowego o sprzedaży (tj. do 23.03.2021 r.). Oferty należy przesyłać na adres siedziby SKOK przy ul. Wojkowickiej 2, 41 – 250 Czeladź. Przy składaniu ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.
2. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – SKOK”, z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 45/16/3 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG – TOYOTA AVENSIS”. 3. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 1590,00 zł (słownie: Jedentysiącpięćsetdziewięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy numer 40 1750 1035 0000 0000 0497 0063. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
4. Oferta powinna zawierać:
a) określenie oferenta z podaniem pełnej nazwy, siedziby lub imienia i nazwiska wraz z adresem zamieszkania, numer NIP i numer REGON, jeżeli oferent ma nadany taki numer; w przypadku oferenta z siedzibą bądź adresem zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oferent zobowiązany jest do podania adresu do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) oferowaną za przedmiot przetargu określony w § 2 Regulaminu cenę, nie niższą niż cena wywoławcza,
c) dowód wpłaty wadium oraz numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium,
5. Oferent winien załączyć do swej oferty:
a) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent podlega wpisowi,
b) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz ogłoszeniem i akceptuje określone w nich warunki przetargu na sprzedaż samochodu SKOK,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 
§ 4
Pozostałe warunki przetargu
1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia składania ofert. 2. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w niniejszym Regulaminie (w tym określone w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu), w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży oferty na zakup.
3. Kryterium wyboru oferenta będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
4. Syndyk niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty powiadamia pisemnie uczestników przetargu o jego wynikach.
5. Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wyboru oferty. Zapłata całej ceny sprzedaży musi nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży na wskazany wyżej rachunek bankowy masy upadłości.
6. W przypadku uchylania się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, syndykowi masy upadłości przysługuje uprawnienie do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, a które syndyk może zrealizować także poprzez potrącenie z ewentualnie wcześniej uiszczoną przez oferenta ceną sprzedaży.
7. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium podlega przepadkowi w razie nie zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, z przyczyn leżących po stronie oferenta w wyznaczonym terminie.
8. Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
9. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 7 od dnia, w którym oferta przestała wiązać oferenta.
10. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
11. Oferent przyjmuje do wiadomości, że rękojmia za wady przedmiotu przetargu jest wyłączona.
12. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty, prawo negocjacji z wybranymi oferentami, prawo zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów.
13. Regulamin i ogłoszenie o przetargu mogą być zmieniona przez Syndyka.
§ 5
Zapoznanie się z przedmiotem przetargu
1. Z przedmiotem przetargu, Regulaminem przetargu oraz z wyceną ruchomości, o której mowa w § 2 Regulaminu można się zapoznać w siedzibie SKOK przy ul. Wojkowickiej 2, 41 – 250 Czeladź, od dnia opublikowania w dzienniku „Gazeta Wyborcza” ogłoszenia prasowego o sprzedaży, w dni powszednie, w godzinach od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu.
2. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 693 448 401, w dni powszednie w godzinach od 09.00 do 14.00 Załączniki: - Opinia o aktualnej wartości rynkowej pojazdu, wydanej przez mgr Krzysztofa Szydło w dniu 27.11.2020 r.


REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU TOYOTA YARIS


REGULAMIN przetargu na sprzedaż samochodu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w upadłości w Czeladzi
§ 1
Organizator
Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w upadłości w Czeladzi (dalej: SKOK).
§ 2
Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy Toyota Yaris 1.0, numer rejestracyjny SBE 78785, rok produkcji 2011, szczegółowo opisany w załączonej wycenie – Opinii o aktualnej wartości rynkowej pojazdu, wydanej przez mgr Krzysztofa Szydło w dniu 16.10.2020 r. Cena wywoławcza wynosi 9.500,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
§ 3
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przesłanie pocztą pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 2 tygodni od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza” ogłoszenia prasowego o sprzedaży (do dnia 23.03.2021 r.). Oferty należy przesyłać na adres siedziby SKOK przy ul. Wojkowickiej 2, 41 – 250 Czeladź. Przy składaniu ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.
2. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – SKOK”, z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 45/16/3 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG - TOYOTA YARIS”.
3. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 950,00 zł (słownie: Dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy numer 40 1750 1035 0000 0000 0497 0063. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
4. Oferta powinna zawierać: a) określenie oferenta z podaniem pełnej nazwy, siedziby lub imienia i nazwiska wraz z adresem zamieszkania, numer NIP i numer REGON, jeżeli oferent ma nadany taki numer; w przypadku oferenta z siedzibą bądź adresem zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oferent zobowiązany jest do podania adresu do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, b) oferowaną za przedmiot przetargu określony w § 2 Regulaminu cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, c) dowód wpłaty wadium oraz numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium,
5. Oferent winien załączyć do swej oferty: a) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent podlega wpisowi, b) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz ogłoszeniem i akceptuje określone w nich warunki przetargu na sprzedaż samochodu SKOK, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
§ 4
Pozostałe warunki przetargu
1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia składania ofert.
2. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w niniejszym Regulaminie (w tym określone w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu), w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży oferty na zakup.
3. Kryterium wyboru oferenta będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
4. Syndyk niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty powiadamia pisemnie uczestników przetargu o jego wynikach.
5. Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wyboru oferty. Zapłata całej ceny sprzedaży musi nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży na wskazany wyżej rachunek bankowy masy upadłości.
6. W przypadku uchylania się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, syndykowi masy upadłości przysługuje uprawnienie do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego, a które syndyk może zrealizować także poprzez potrącenie z ewentualnie wcześniej uiszczoną przez oferenta ceną sprzedaży.
7. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium podlega przepadkowi w razie nie zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, z przyczyn leżących po stronie oferenta w wyznaczonym terminie. 8. Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
9. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 7 od dnia, w którym oferta przestała wiązać oferenta.
10. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
11. Oferent przyjmuje do wiadomości, że rękojmia za wady przedmiotu przetargu jest wyłączona.
12. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty, prawo negocjacji z wybranymi oferentami, prawo zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów.
13. Regulamin i ogłoszenie o przetargu mogą być zmieniona przez Syndyka.
§ 5
Zapoznanie się z przedmiotem przetargu
1. Z przedmiotem przetargu, Regulaminem przetargu oraz z wyceną ruchomości, o której mowa w § 2 Regulaminu można się zapoznać w siedzibie SKOK przy ul. Wojkowickiej 2, 41 – 250 Czeladź, od dnia opublikowania w dzienniku „Gazeta Wyborcza” ogłoszenia prasowego o sprzedaży, w dni powszednie, w godzinach od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu.
2. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 693 448 401, w dni powszednie w godzinach od 09.00 do 14.00 Załączniki: - Opinia o aktualnej wartości rynkowej pojazdu, wydanej przez mgr Krzysztofa Szydło w dniu 16.10.2020 r.

Copyright SKOK Jowisz 2019